Suzuki Harunobu


1725 - 1770 c.


1603-1867 Ukiyo-e (periodo Edo)