Chobunsai Eishi


1756 - 1829


1603-1867 Ukiyo-e (periodo Edo)