Isoda Koryusai


1735- 1790


1603-1867 Ukiyo-e (periodo Edo)