Kitao Masanobu


1761 - 1816


1603-1867 Ukiyo-e (periodo Edo)