Hasegawa Sadanobu


1809 - 1979


1603-1867 Ukiyo-e (periodo Edo)