Yanagawa Shigenobu


1787 - 1833


1603-1867 Ukiyo-e (periodo Edo)