Yanagawa Shigenobu II


1830 c. - 1860 act.


1603-1867 Ukiyo-e (periodo Edo)